undefined

Illustration: Tietgenkollegiet ved Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Indlægget er på opfordring af Aarhus Kommune bragt i Stiften. 

Det er blevet forår, også i Byrådet. Først lanceres en boligpolitik og få uger efter følger forslag om et byudviklingsprojekt, en attraktiv karrebebyggelse mellem bymidten og Åbyhøj. Både boligpolitik og byudviklingsstrategi er væsentlige rammer for, at
 politikere, embedsfolk og ejendomsudviklere løbende (lige nu, i dag, i morgen, hele tiden…) træffer beslutninger om konkrete projekter. 

Nedenstående anbefalinger går på tværs af boligpolitik, byudvikling og mobilitet, og sammenfatter nogle dagsordner, der aktuelt optager flere større kommuner.

01_ SKAB SYNERGI MELLEM BYUDVIKLING OG KOLLEKTIV TRANSPORT: Kollektiv transport og især letbaner er et fantastisk redskab til at skabe gode byer! Det ved vi fra sammenlignelige byer (bl.a. Bordeaux og Bergen), hvor letbanesatsninger har haft en række positive følgeeffekter, herunder gode byrum og mødesteder, forbedret sammenhæng mellem tidligere adskilte byområder og et generelt løft af de omkringliggende byområder. For at opnå sådanne effekter skal finansieringen i selve det tekniske anlæg følges op med markedsføring, grundsalgsstrategier, cyklismeindsatser, lokalplaner, byrumsinvesteringer mv. Her er virkelig store potentialer, ikke mindst hvad angår de fremtidige strækninger. 

02_ BYG FREMTIDENS FAMILIEBOLIGER: Aarhus kan ikke leve alene af studerende og seniorer. Vi er nødt til løbende at udvikle udbuddet af familieboliger. Ellers smutter skattegrundlaget til Horsens. Lige så sikkert er det, at Aarhus er en by i vækst og hvis der skal være plads til os alle på det areal, vi har til rådighed under hensyntagen til drikkevand, infrastruktur mv. - så kan vi ikke alle bo i parcelhuse! Det skal vi ikke være så kede af, for det er et langt stykke af vejen en myte, at familiens drømmebolig altid er et parcelhus i forstaden. Hvis vi graver lidt dybere i undersøgelserne, viser det sig, at forstadsparcellen for mange snarere er udtryk for et vagt kompromis end et stort ønske. Politikere, udviklere og arkitekter skal lære at forstå de grundlæggende værdier, der ligger bag en families boligønsker, og med det afsæt udvikle løsninger på familieboliger i bynært etage- og tætlavbyggeri. Det vil rigtig mange blive rigtig glade for.

03_ BYG BLANDET BY: En af de sværeste udfordringer i byudvikling er at skabe en socialt sammenhængende by og sikre, at byen bidrager til fællesskab på tværs af sociale og kulturelle skel. Et skridt på vejen er blande funktionerne, dvs. at skabe byområder, hvor der ligger boliger, kultur, uddannelse, erhverv etc. side om side. Det giver liv og det giver mulighed for at vi møder hinanden på kryds og tværs i hverdagen. Et andet ret sikkert redskab til den blandede by er at bygge både ejerboliger, almene boliger og private udlejningsboliger indenfor det samme område. I Aarhus er vi i den heldige situation at flere af vores almene boligorganisationer er solide, professionelle bygherrer. Både byens almene boligorganisationer og de lokalt engagerede private ejendomsudviklere er meget vigtige samarbejdspartnere!

04_ BYMIDTE OG GRØNNE OMRÅDER I GÅAFSTAND Det at bo tæt på et ”levende bycenter” (fx Tordenskjoldsgade, Åbyhøj Torv, Mårslet eller Hjortshøj bymidter) er højt prioriteret hos mange, når de skal vælge boliger. Bymidtens størrelse betyder ikke så meget. Det behøver ikke være Aarhus C, man bor tæt på. Det er derimod vigtigt, at der er aktivitet, samhørighed, kollektiv transport og gode byrum og mødesteder. Det ønske bør en i Boligpolitik få to konsekvenser: For det ene, at der løbende investeres i at forbedre kommunens mange by- og områdecentre og så vidt muligt samle butikker, idrætshaller, arbejdspladser, værksteder, børnehaver mv. i bymidten (det er alt sammen med til at give liv og mødesteder). For det andet, at man prioriterer at lave udstykninger til nye boligområder i gåafstand fra de små bycentre. Det kræver lidt nænsomhed og finesse, men med den rette tilgang giver det en virkeligt god boligkvalitet - især hvis det kan kombineres med direkte adgang til grønne områder. 

05_ DET KOMPETENTE BEREDSKAB: Der skal planlægges for nye boligområder. Kvalificeret og proaktivt! Der skal udstykkes nye arealer, og der skal prioriteres byomdannelsesområder i både bymidten, ringbyen, forstaden og i de små bysamfund. Men planlægning er kun den ene halvdel af svaret. Den andel halvdel kan vi kalde for ”det kompetente beredskab”. Byudvikling handler mere og mere om at kunne se en mulighed og være i stand til – på kvalificeret og effektiv vis – at gribe den. Hvis ”kvalificeret” og ”effektiv” skal gå hånd i hånd i virkelighedens verden, kræver det et ekstremt kompetent team med stor beslutningskompetence, stor strategisk evne og solid tværfaglighed (arkitektonisk, økonomisk juridisk).

Artiklen kan også læses online på Stiften i redigeret version: http://stiften.dk/laeserbrev/fem-anbefalinger-til-en-boligpolitik-for-aarhus

 © Second City 2019