Projekt CV


UDDANNELSE

2020: Ph.d., Arkitektskolen Aarhus. Godkendt. Forsvar den 4. november 2020

2004: Urban designer, Cand. polyt. Aalborg Universitet

2000-1: Masterstuderende ved Arkitektskolen i Aarhus

1997: Matematisk Student, Rosborg Gymnasium, Vejle

 

 

ERHVERVSERFARING

2012 – pt. Arkitektskolen Aarhus // studielektor
På arkitektskolen Aarhus arbejder jeg med forskning indenfor strategisk byudvikling, landskab og byrum samt vidensudveksling og opbygning af eksterne forsknings- og undervisningssamarbejder omkring alle arkitekturens skalaer.  

2014-: SecondCity // ejer

SecondCity fungere som ramme for rådgivning, projektudviking, visionsoplæg, facilitering af processer og præsentationer for udvalgte projekter indenfor byudvikling, byliv og byrum.

2010-2012: Bascon // projektchef og del af ejerkredsen

Projektledelsesansvar på store komplekse byudviklings- og byrumsopgaver samt faglig udvikling i afdelingen.

2005-10: Metopos by og landskab // medstifter og partner

Projektchef på design af byrum og parker, boligbebyggelser, helhedsplaner og gennemførelse af byomdannelse af bymidte, udtjente industrigrunde, almene boligområder gennem arkitektoniske greb, borgerinddragelser, midlertidige anvendelser og byrumsinstallationer. Metopos var baseret på en oprigtig mission, 12 dygtige medarbejdere og stabil økonomisk vækst.  

2003-04: Schønherr Landskab// landskabsarkitekt

Infrastruktur, VVM-redegørelser, byrum og friarealforbedring.

2001-02: Juul Frost Arkitekter// arkitektstuderende

Byomdannelse, boligbebyggelser, byrum og konkurrencer.


2014 -
Projekter udført i regi af Second City
Medstifter og ejer


Udviklingsplan for midtbyområde i Täby, Sverige

Vundet konkurrence. Udvikling af området Trianglen i Täby. Fokus på samspil mellem erhverv, fritid, uddannelse og bæredygtighed gennem fortætning og ny organisering af området.  

Gennemført i samarbejde med Henning Larsen Architects, SLA landskab og COWI.

Vores kunde: Täby Kommune

 

Vision for Bispehaven

Rådgivning om udvikling af visionsdokument og udviklingsplan for Bispehaven

Vores kunde: Aarhus Kommune (borgmesterens afdeling) og Østjysk Boligforening

 

Holstebro Slagteri

Konkurrencen om en helhedsplan for Holstebro Slagterigrund gennemført i samarbejde med Møller og Grønborg og Keingart.

Vores kunde: Holstebro Kommune

 

Limfjordslandskabet

Udvikling af landskabsplan for Limfjordslandskabet på et overordnet niveau og forslag til konkrete indsatser

Vores kunde: Møller & Grønborg

 

Strategiplan for Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

Udvikling af strategisk dokument for byernes udvikling, identitet og rollefordeling, herunder stærkt samspil med Nationalpark Thy, fokus på bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Arbejdet støttes af Realdania, Erhvervs- og vækstministeriet og Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

 

Oplæg til markedsdialog om salg af skole, Ikast

Oplæg til inspiration for fremtidige muligheder, herunder nye anvendelser og identitet

Vores kunde: Ikast-Brande Kommune

 

Omdannelse af Temacenteret i Hammel

Oplæg til omdannelse til boliger for Favrskov kommunes planafdeling.

Kunde: Favrskov Kommune

 

Omdannelse af erhvervsområde i Odense

Oplæg til procesplan med henblik på projektmodning, planproces og grundsalg.

Kunde: Orbicon

 

Scenarier for bolig- og erhvervsfællesskaber i de mindre provinsbyer

Forsøgsprojekt gennemført i samarbejde med Norddjurs, Skanderborg, Struer og Favrskov Kommune

Vores kunde: MBBL, Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter. Udgivet 2016.

 

AarhusRejsen, rejsekvalitet på letbanestrækningerne

Projektprogram (ide, økonomi, proces)

Vores kunde: Letbaneselskabet (i samarbejde med Aarhus Kommune og Business Region Aarhus)

 

Planstrategi 2015

Udvikling, formidling og debat af tre omdannelses-cases i by og forstad.

Vores kunde: Aarhus Kommune, Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø /Kommuneplanafd.

 

Eskegården Mårslet

Masterplan og kommuneplanproces for privat udvikler.

Vores kunde: Eskegården A/S

 

Ansøgning om strategiplan

Beskrivelse af udfordringer/potentialer. Ansøgning til Realdania / Erhvervsministeriet / Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune

 

Bymidteomdannelse

Procesrådgivning vedr. strategisk udvikling, herunder inddragelse af interessenter og beslutningstagere samt udvælgelse af by strategiske indsatser

Vores kunde: Horsens Kommune

 

Erhvervsområde i Viborg

Proces og fremtidsscenarier. Oplæg til bl.a. erhvervsinteressenter.

Vores kunde: Viborg Kommune

 

Omdannelse af Gellerupparken

Ideoplæg, procesrådgivning

Vores kunde: Brabrand Boligforening

 

Nationalparkcenter Thy

Procesrådgivning (programmering, interessenter, fondssøgning).

Vores kunde: Nationalpark Thy.  Sammen med Thisted Kommune.2010-13
Projekter udført i regi af Bascon A/S. 
Medejer og ansat som projektchef


Teaterkvarteret i Aalborg midtby. Analyse og strategi for bydelens rolle og transformation
Aalborg Kommune.

Løvvangen. 800 boliger, renovering af udearealer
KAAI A/S (slutkunde Nørresundby Boligselskab). Støttet af LBF


Løkken Moleleje. Omdannelse af byggeri og landskab. Beskrivelse, skitsering, finans.

Hjørring Kommune. Støttet af Realdania.


City in Between, Byudviklingsstrategi for Aalborg Øst. Strategisk rådgivning og projektledelse i forbindelse med arkitektkonkurrence. Herunder partnerskabsetablering. 
Aalborg Kommune. Sammen med Realdania.


Fra konkurrence til investering, City In Between. Facilitering af internantional konference 
Aalborg Kommune. Med Realdania, Det Obelske Familiefond mfl.


Kulturby 2017. Konceptudvikling og afvikling af interessentmøder, udstillinger. EU-ansøgning
Aarhus Kommune, Kulturmagistraten. Sammen med Region Midt.


Bording Unite(d). Visionsplan. Fokus på smh mellem byudv., fritidsliv og foreningsliv. 
Realdania og Ikast-Brande Kommune.


Thomas B. Thrigesgade, Fra gade til by. Rådgiver på åbningskonference og debatforløb
Odense Kommune og Realdania 


Mariaparken i Vejle. Bypark med fokus på unge og bevægelse. Projektbeskrivelse, finansiering, skitsering, projektering. Tildelt landskabspris og byplanpris. 

Vejle Kommune. Støttet af MBBL + Lokale og Anlægsfonden (LOA).


Idrætsfaciliteter i udsatte boligområder. Undersøgelse og strategiske anbefalinger.
Partnerskab mellem Kulturministeriet, Velfærdsministeriet, LOA og BL.


Albertslund Syd. Analyse af byrum og anvendelsesformer.
KAB. Med Albertslund Kommune. Støttet af Landsbyggefonden (LBF)Helhedsplan for Aarslev. Boligudbygningsplan samt landskabsrum og infrastruktur.
Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

2005-10
Projekter udført i regi af metopos aps
Medstifter og partner


Bakkekærsvej. Omdannelsesstrategi for Erhvervsområde, fokus på identitet
Herning Kommune. Sammen med Herning Messecenter.


Midlertidige byrum i Herning Bymidte. Byvandring og 1:1-tests som forankringsstrategi
Herning Kommune.


Den glemte gade. Byrum centralt i Herning. Skitsering og projektering.
Herning Kommune.


Aktivitetsramblaen i Vejlby / Rolf Haugstrups Plads. Projektbeskrivelse, skitsering, finansiering
Aarhus Kommune. Sammen med Vejlby-Risskov Idrætscenter og LOA.


Vitus Beringsplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering.
Horsens Kommune. Sammen med Realdania.


Gammel Tolbodplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering.
Horsens Kommune.


UCN, University College Nordjylland på Østre Havn. Undersøgelse af behov og potentialer.
A. Enggaard A/S.


Vedkommende Byrum. Forsøgs og udviklingsprojekt. Byrumsidentitet og -funktionalitet
Aalborg Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet.


Bethaniagadekarreen. Lokalplan for byomdannelsesområde
Herning Kommune.


Det gode liv ved kysten. Planlægning for tre kystbyer i Thy
Thisted Kommune med Realdania. Parallelopdrag under Mulighedernes Land


Hasmark Strandpark. Destinationsudvikling. Udvikling, skitsering, fondssøgning.
Nordfyns Kommune.


Godsbanearealet Aalborg. Bebyggelsesplan, infrastruktur, økonomi og proces. 
CUBO. (Slutkunde: DSB Ejendomme og Aalborg Kommune). Parallelopdrag.


Horsens Midtby. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi).
Horsens Kommune. Vundet konkurrence.


Strategier for LAR, Lokal Anvendelse af Regnvand - veje, boliger og erhvervsområder
Fredericia Spildevand / Orbicon


Vidensatelitter på landet. Landdistrikts- og destinationsudvikling, udv. af videnklynger. 
Skive Kommune. Støttet af Social- og indenrigsministeriet.


Hjørring Leveby. Landdistrikts- og destinationsudvikling.


Skive Kommune. Støttet af Social- og indenrigsministeriet.


Arkitekturstrategi Odense. RAM Odense. Gennemførelse af offentligt debatforløb.
Odense Kommune.


Herning Bymidte. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi). 
Herning Kommune. Vundet konkurrence.

Skelagergårdene. Renovering af 460 boliger. Metopos ansvar for helhedsplan, inddragelsesproces og skitsering og projektering af udearealer. 
KAAI A/S. (Slutkunde: Hasseris Boligselskab). Støttet af LBF


Masterplan for Gellerupparken. Rambøll udpegede metopos som projektleder i samlet råd­giverteam (Rambøll, CEBRA, 3XN, GBL). Bebyggelsesscenarier, infrastruktur, grønne sammenhænge, boligsociale aktiviteter, finansiering, proces, økonomi.
Rambøll. (Slutkunde: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening). 


Kulturby 2017. Etablering af politisk og brugermæssigt afsæt. EU-ansøgning. 

Aarhus Kommune. Sammen med Region Midt.


Udvikling af Karolinelundskilen og Østerå. Grøn infrastruktur + omdannelse af erhverv. 
Aalborg Kommune.


Klimastrategi for Søndermarken og Korskærparken. Program og skitsering. 
Fredericia Spildevand. Med Fredericia Boligselsk og Fredericia Kommune.


Ejerskab og forankring i bæredygtig byomdannelse. Forsøgsprojekt m konkrete cases. 
Herning Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet.


Svenstrup Bypark. Ansøgning, Byfornyelsesprogram, skitsering og projektering.
Aalborg Kommune. Støttet af MBBL.


Godsbanearealet Aarhus. Masterplan for omdannelse. 
Arkitema. (Slutkunde: Aarhus Kommune). Støttet af Realdania. Parallelopdrag.


Svenstrup Bymidte. Ansøgning, Byfornyelsesprogram, skitsering og projektering.
Aalborg Kommune. Støttet af MBBL.


Horsens Havn. Udviklingsplan og skitseforslag til havneomdannelse.

CF Møller A/S (Slutkunde: Horsens Kommune). Parallelopdrag.


Kongsdal ved Mariager Fjord. Bebyggelses- og lokalplan, proces/salg/kommunikation. Samt projektering af friarealer.
Lindbeck A/S. Med Mariagerfjord Kommune.

Kultursats Hjørring Midtby. Program for arealanvendelse af kommunens ejendomme.
Hjørring Kommune.


Mental Byomdannelse, midlertidighed som omdannelsesstrategi. Forsøgs- og udviklingsprojekt med tre konkrete cases. 
Aalborg Kommune. Med Velfærdsministeriet og A. Enggaard A/S.


Kortlægning af hverdagslandskaber. Forsøgs- og udviklingsprojekt med cases. 

Social- og Indenrigsministeriet. Med Tønder- og KBH Kommuner.


IT-Huset Randers. Ombygn. af kontorbyggeri og adkomstareal (metopos hovedrådg.).
Morten Becker A/S.


Lokal udviklingsplan for Skiveegnen. Analyse, strategi, proces, inddragelse, debat. 
Skive LAG (Lokal Udviklingsgruppe). Sammen med Skive Kommune.


Bypark Tilst. Omdannelse af regnvandsbassin. Klima, regnvand, park, bebyggelse.
Morten Becker A/S.


Omdannelse af Østre Havn. Omdannelsesstrategi, bebyggelse, trafik, kultur/identitet.
A. Enggaard A/S.


Byrumsinstallationer i Nibe. Borgerinddragelse og midlertidig byrumsarkitektur. 
Aalborg Kommune.


Udvikling og fornyelse i Nibe. Udviklingsplan for bebyggelse og grønne strukturer.
Aalborg Kommune.


Løget By. Oplevelseskort for alment boligområde og off parkareal. + Inddragelse. 
Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle.


Musicon. Masterplan og strategi for omdannelse af tidligere industrigrund i Roskilde. 
Roskilde Kommune.


Videnby på Østre Havn. Udviklingskoncept, fokus på kombi uddann, kultur og bolig.
A. Enggaard A/S og Aalborg Kommune.


Vis Vejen. Koncept for planstrategi (Plan 09), herunder ledelse af offentligt debatforløb.
Vejen Kommune.


Gellerup.dk, integration vice versa. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Case Gellerupparken. Omdannelse af lejligheder til erhverv og nye boligtyper.


Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence

Løget blomstrer. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Løget By, AAB Vejle. Identitetsskabelse gennem bebyggelsesdifferentiering og nye uderum.


Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence

Oplevelseskort Svenstrup. Kortlægn, udvikling og formidl. af hverdagslandskaber
Svenstrup Lokalråd. Støttet af Realdania og Friluftsrådet.


Banesti Østerbro. Skitseprojekt for omdannelse af nedlagt baneforløb. 
Aalborg Kommune. 


ANDET

2017- pt.: Lokale og Anlægsfonden // arkitektfaglig bestyrelsesmedlem udpeget af Kulturministeren

Ansvar for varetagelse af fokus på arkitektonisk kvalitet i udvikling af fondens strategi og overordnet drøftelse af projekters arkitektur. 

2018 – pt.: Gustin Tegnestue // bestyrelsesmedlem

Forretningsudvikling

2017 efterår: Columbia University, New York // forelæsning og gæsteforsker i bystrategi og byrum.

Her tilknyttet Professor i byplanlægning Grahame Shane og Professor i byplanlægning Robert Beauregard. Desuden kritiker på undervisningsenheder ledet af Bernard Tschumi og Kate Orff. 

2017: Leder af Arkitektskolen Aarhus’ bidrag til Rethink Aarhus – Europæisk Kulturhovedstad

200 ’Breve til Folketinget’ 200 breve fra toneangivende arkitekter og arkitektstuderende skrevet til 52 folketingspolitikere og ministre i Danmark med bud på, hvordan arkitektur kan bidrage til at forandre og udvikle vores samfund. Efterfølgende debat med Minister Ole Birk og toneangivende arkitekter. Samarbejde med Storefront, New York.

Architecture Moves. Udstilling i Vennelystparken, hvor alle arkitektskolen kandidatstuderende præsenterer arkitektoniske svar på aktuelle problemstillinger i Region Midt.

2016:  AU Masterclass social kapital

Facilitering af debat mellem professor Robert Putnam, Rune Lykkeberg og Jakob Bundsgaard

2012 - 2016: Urban Lab // advisory board

Innovativ byrumsudvikling. Samarbejde mellem ’Kulturregionen’ og ’Aarhus 2017’

2013:  Fra arkitektkonkurrence til Investering // konferenceansvarlig

Konference om overgange mellem konkurrence og implementering. For Aalborg Kommune sammen med Realdania

2009:  Konference Nordic City Network, Bergen // ordstyrer

Nordisk konference om Kulturstrategi og byudvikling.

2005 -7:Netværk for yngre planlæggere // bestyrelsesarbejde.

 

 

PUBLIKATIONER

2019: Younger industrial areas as experimental zones for urban innovation

2018: Concepts of Transformation

2018: Den nye By – et bystrategisk blik på erhvervsområder

2016: OpenRoomPublikationer: Skab byen sammen, Perspektiver på Moderne Arbejdsrum: Frihed vs. friktion, Perspectives on digital fabrication in tomorrow's architecture. Kan bygget velfærd eksporteres?

2015: Organisk transformation som strategi: Byomdannelse i Holland

2015: Regenerative architecture across scales

2013: Future Practice: Knowledge and experiments

2012: Idræt i Udsatte Boligområder (rapport udarbejdet sammen med Syddansk Universitet)

2012: Vedkommende byrum: - om brugere, byrumspræferencer og byfornyelse

2010: Fra Ord til Handling: Ejerskab til bæredygtig byfornyelse og model for proces og kommunikation

2009: Mental byomdannelse: Midlertidig anvendelse som kickstarter for en omdannelsesproces